Rokhshana
Shabana Basij-Rasikh
Roya Sadat
Parween Pazhwak
Merman Parween
Khalida Popalzai
Forough Farrokhzad, Poet, Iran, 1934-1968
Asma Jilani Jahangir 
Gawharshad Begum, 1378-1457, Queen
Rabia Balkhi, 10th Century Poet